Garantija

Garantijas remonta noteikumi:

SIA „SmartRobby”, Dzirciema iela 119b, Rīga

+371 26680333

info@smartrobby.com

Mēs pateicamies par mūsu produkta izvēli un novēlam, lai tas kalpo ilgus gadus un attaisno Jūsu cerības. Visas iekārtas, kuras SIA ‘’SmartRobby’’ izplata Latvijā, atbilst ES un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Mēs rūpējamies, lai iekārtas un sniegtie pakalpojumi kļūtu par sakārtotas vides sastāvdaļu un palīdzētu Jums iegūt vairāk brīvā laika.

SIA ‘’SmartRobby’’ ir atbildīgs likumā noteiktajā termiņā par tehnikas bojājumiem, kuru cēlonis ir pieļauta kļūda ražošanas procesā rūpnīcā. SmartRobby tehnikai, kuru Latvijā pārdevusi SIA ‘’SmartRobby’’ vai tās autorizēts pārstāvis nodrošina 24 mēnešu garantiju fiziskām personām un 12 mēnešu  garantiju juridiskām personām. Detaļām vai iekārtas rezerves daļām SIA ‘’SmartRobby’’ nodrošina 6 mēnešu garantiju. Ja garantijas remonts veikts garantijas perioda pēdējā mēnesi, tad garantijas laiks tiek pagarināts par vienu mēnesi sākot no remonta dienas.

Garantijas remonts ietver konstrukcijas, ražošanas un detaļu defektu atklāšanu un likvidēšanu. Garantija attiecas uz iekārtām, kuras lieto saskaņā ar lietošanas norādījumiem kuri atrodami līdzi iedotajā lietošanas instrukcijā.

Garantijas remontu drīkst veikt tikai SIA “SmartRobby” autorizēts apkopes meistars. Pēc klienta velēšanās par iekārtu apkopi, noslēdzams atsevišķs “Apkopes līgums”.

Garantijas remonts neattiecas uz bojājumiem, kuri radušies

  • transportēšanas laikā, ja to nav veicis SIA “SmartRobby”;

  • ierīci nevērīgi lietojot vai pārvietojot;

  • no garantijas devēja neatkarīgu iemeslu ( t.sk. sprieguma maiņa elektrības tīklā, negaiss, ugunsgrēks, grauzēju un tml. izraisīti īssavienojumi, utt.) dēļ;

  • darbības traucējumi vai bojājumi, ko izraisījis ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce vai kāda cita dabas katastrofa, pārmērīgs spriegums, neparedzēti negadījumi vai kādi citi ārēji faktori, ko nespēj ietekmēt ražotājs, pārdošanas uzņēmums, kas pārdevis produktu.

  • ja iekārta ekspluatēta neievērojot tās drošības instrukcijas;

  • ja iekārtas iekšpusē konstatēts mitrums vai ūdens;
  • nepareizas uzstādīšanas vai remonta rezultātā, ja iekārtas izgatavotāja oriģinālās rezerves daļas ir aizstātas ar iekārtas izgatavotāja neapstiprinātām rezerves daļām;

  • ja iekārta tiek izmantota profesionālās darbības nodrošināšanai;
  • nepareizas uzstādīšanas vai remonta rezultātā, ko veicis SIA “SmartRobby” neautorizēts meistars.

Garantijas remontā neietilpst ierīču piederumu vai detaļu (gultņu, asmeņu, gumiju, bateriju, riteņu, ar roku kustināmu plastmasas detaļu,  un līdzīgu) nomaiņa, kuru nolietošanās ir normāla parādība.

Garantija neietver klienta apmācīšanu lietot ierīci, tās regulāru apkopi un tīrīšanu, kā arī remontu, kurš jāveic, lietotājam nepareizi izprotot lietošanas pamācību. Apkopes meistara izsaukums šādos gadījumos ir maksas pakalpojums.

Par garantijas laikā konstatētu bojājumu nekavējoties jāinformē SIA “SmartRobby”, Dzirciema ielā 119b, tel.: +371 27 739 000, darba dienās no pl. 9:00 līdz 17:30. Nepieciešams minēt ražojuma tipu, pirkšanas laiku un atrašanās vietu, produkta sērijas numuru (nolasāms no robota). Ja iespējams – aprakstiet bojājumu un apstākļus, kādos tas radies. Tiesības saņemt garantijas remontu klients apstiprina, uzrādot servisa personālam pirkumu apliecinošu dokumentu.  Garantijas remonts ir bezmaksas. Garantijas remonta gaitā pret jaunām apmainītas bojātās detaļas un mezgli uzskatāmi par SIA “SmartRobby”  īpašumu.